Saturday, 5 April 2008


2 comments:

Kaippally കൈപ്പള്ളി said...

സാധാരണ മല്ലു cartoonistsല്‍ നിന്നും വ്യതസ്ഥമായ കഴിവുള്ള വരക്കാരന്. ഒരു R.K. Laxman influence കാണുന്നു.

very good work.

kochhunni said...

nannayi...